Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

  1. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je je als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.
  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de Collectieve Alternatieve Therapeuten (CAT). Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris probeert de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
  3. Is de cliënt ontevreden met de onder 2 geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd, maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.