Algemene voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor Praktijk Ellen Snider, Bataviastraat 6, 1335 WG, Almere, KvK 65699785, vertegenwoordigd door Ellen Snider, hierna genoemd: therapeut.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door therapeut, tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 1 – THERAPEUT

Art. 1.1. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapeuten, NVRT, registratienummer NVRT-L-1357. Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op www.nvrt.nl.

Art. 1.2. Alle reïncarnatie- en regressietherapeuten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten zijn gehouden aan het Reglement Beroepscode en vallen onder het Reglement Tuchtrecht van de NVRT. Tevens heeft de NVRT een onafhankelijke klachtencommissie.

Art. 1.3. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.

Art. 1.4. De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de NVRT.

ARTIKEL 2 – DE BEHANDELOVEREENKOMST

Art. 2.1. De behandelovereenkomst is gesloten tussen therapeut en cliënt.

Art. 2.2. De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere therapiesessies.

Art. 2.3. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een therapiesessie.

Art. 2.4. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van cliënt.

Art. 2.5. Zowel therapeut als cliënt zijn gerechtigd het therapieproces op ieder willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen, te stoppen, dan wel op te schorten.

Art. 2.6. Cliënt vrijwaart therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.

ARTIKEL 3 – THERAPIE AAN MINDERJARIGEN

Art. 3.1. In geval van therapie aan minderjarige kinderen onder 12 jaar vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.

Art. 3.1. In geval van therapie aan minderjarige kinderen onder 16 jaar vindt er na overleg met en toestemming van de jongere periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.

Art. 3.2. Wettelijke vertegenwoordigers van het kind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Berichtgeving hiervan is voor therapeut dan gewenst.

Art. 3.3. Op het moment dat er sprake is van een situatie die voor het welbevinden van het kind, ondanks ondersteuning, ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor therapeut hiervan melding te doen.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN, BETALINGSVOORWAARDEN EN ANNULERING

Art. 4.1. Het uurtarief voor particulieren bedraagt € 60,00. Particuliere tarieven zijn inclusief 21% BTW, voorbereiding, materiaalkosten en verslaglegging voor gebruik van de praktijk.

Art. 4.2. Het zakelijke uurtarief voor bedrijven bedraagt € 70,00. Zakelijke tarieven zijn exclusief 21% BTW en verslaglegging voor gebruik van de praktijk, inclusief voorbereiding en materiaalkosten.

Art 4.3. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Art. 4.4. Een gemiddelde sessieduur van therapie is 2 uur. Een uitloop van een 30 minuten is mogelijk en te verwachten. Voor zover de sessieduur van 2 uur wordt overschreden, wordt het meerdere naar rato in rekening gebracht.

Art. 4.5. Indien cliënt een therapiesessie van maximaal 2 uur wenst, dient cliënt dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken.

Art. 4.6. De betalingswijze voor particulieren is contant na afloop van de therapiesessie. Cliënt ontvangt een bewijs van betaling.

Art 4.7. De betalingswijze voor bedrijven is op factuur. Deze wordt na afloop van een individuele sessie per pdf naar het betreffende bedrijf gemaild. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Art. 4.8. Kosteloze annulering van een therapiesessie is mogelijk tot 24 uur voor de afspraak. Indien cliënt later afzegt of zonder bericht wegblijft, worden de kosten van de therapiesessie volledig in rekening gebracht. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Art. 4.9. Indien een afspraak omwille van redenen van therapeut niet kan doorgaan, krijgt cliënt hiervan telefonisch bericht. De kosten van de geplande therapiesessie komen dan te vervallen.

Art. 4.10. Op het moment dat therapeut ziek is of verhinderd is, wordt er geen vervanging geregeld.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

Art. 5.1. Deelname aan therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid. Door het starten van therapie verklaart cliënt zich akkoord met dit uitgangspunt.

Art. 5.2. Cliënt is zowel voor als na een therapiesessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal functioneren, handelen en welzijn en vrijwaart therapeut.

Art. 5.3. De duur en het resultaat van het therapieproces zijn in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het therapieproces. Derhalve is cliënt voor, tijdens en na de therapie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde therapieresultaat. Er kan geen enkele garantie worden gegeven voor het slagen van de behandeling noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen cliënt deze wenst te behalen.

Art. 5.4. Schade veroorzaakt door cliënt aan interieur, meubilair, spelmateriaal en/of kleding wordt volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers verhaald.

ARTIKEL 6 – CLIËNTDOSSIER

Art. 6.1. De door cliënt verstrekte gegevens worden door therapeut vertrouwelijk behandeld.

Art. 6.2. Het dossier van cliënt wordt bewaard binnen Praktijk Ellen Snider en blijft na beëindiging van het therapieproces eigendom van therapeut.

Art. 6.3. Ten gevolge van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst geldt voor het dossier van cliënt een bewaarplicht van 15 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van cliënt kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de fiscale wetgeving te allen tijde minimaal 7 jaar bewaard.

ARTIKEL 7 – GESCHILLEN

Art. 7.1. Therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.

Art. 7.2. De NVRT heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

ARTIKEL 8 – DISCLAIMER

Art. 8.1. Therapeut staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Art. 8.2. Therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Art. 8.3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Praktijk Ellen Snider, geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Art. 8.4. Op alle door therapeut verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

Door het starten van therapie verklaart cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.